MSSiKM

Podstawowe informacje => Zasady i Regulamin => Wątek zaczęty przez: Gwena w 02 Styczeń, 2012, 10:10:19

Tytuł: Regulamin Stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: Gwena w 02 Styczeń, 2012, 10:10:19
Małopolskie Stowarzyszenie Strzelców i Kolekcjonerów Militariów
Regulamin w treści przyjętej na zebraniu założycielskim 3 grudnia 2011 r.

§1
Małopolskie Stowarzyszenie Strzelców i Kolekcjonerów Militariów – zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, służącym przede wszystkim współpracy, wymianie doświadczeń i poglądów oraz poszerzaniu wiedzy związanej z działalnością stowarzyszenia przez osoby zainteresowane kolekcjonowaniem szeroko pojętych militariów i broni oraz strzelectwem sportowym i rekreacyjnym.

§2
1. Siedziba Stowarzyszenia: Olkusz.
2. Obszarem działania Stowarzyszenia jest Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem prawa obowiązującego na danym terytorium.

§3
Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieokreślony. Działa na podstawie:
1. Niniejszego regulaminu;
2. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 Nr 20, poz.104) z późniejszymi zmianami;
3. W zgodzie z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

§4
Cele Stowarzyszenia:
1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie osób kolekcjonujących militaria, w tym umundurowanie i wyposażenie wojskowe współczesne i  historyczne oraz broń, której posiadanie jest dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 21 maja 1999r. o Broni i Amunicji (Dz.U. Z 1999 Nr 53, poz. 549 z późn. zm.) oraz pozostałą, nieobjętą ustawą broń białą oraz cięciwową;
2. Poszerzanie oraz popularyzacja wiedzy na temat przepisów prawa związanych z przedmiotami wymienionymi w pkt. 1;
3. Zdobywanie, poszerzanie oraz popularyzacja wiedzy na temat przedmiotów wymienionych w pkt. 1;
4. Działania na rzecz doskonalenia umiejętności strzeleckich członków Stowarzyszenia jak i niezrzeszonych osób oraz posługiwania się przez nich bronią w ramach obowiązującego prawa;
5. Popularyzacja sportów strzeleckich;
6. Popularyzacja pozytywnego wizerunku strzelców, posiadaczy broni oraz miłośników broni i militariów;
7. Przeciwdziałanie fałszywym stereotypom dotyczącym posiadania broni przez praworządnych obywateli.

§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Wzajemną pomoc członków i wspieranie się w rozwijaniu swoich kolekcji;
2. Współpracę z osobami, organizacjami i instytucjami;
3. Występowanie z wnioskami oraz opiniami do właściwych organów administracji jako formą pomocy członkom w realizacji swoich pasji kolekcjonerskich i strzeleckich;
4. Organizowanie zawodów oraz innych imprez strzeleckich o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla członków Stowarzyszenia i innych osób;
5. Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia, wspieranie  ich aktywności, sportowej, rekreacyjnej, towarzyskiej i kulturalnej;
6. Krzewienie idei patriotycznych ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji oręża polskiego;
7. Propagowanie idei legalnego dostępu do broni dla praworządnych obywateli;
8. Podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawnie działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§6
1. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest: Tomasz Kuźniak, zameldowany:/.../.
2. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
3. Zmiana Przedstawiciela Stowarzyszenia następuje uchwałą.

§7
1. Członkami Stowarzyszenia są automatycznie uczestnicy zebrania założycielskiego, którzy podpisali listę założycieli Stowarzyszenia;
2. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, popierająca cele i działalność Stowarzyszenia. Osoba niepełnoletnia może wystąpić o członkostwo za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna prawnego;
3. Przyjęcie w poczet członków następuje na mocy uchwały po złożeniu deklaracji członkowskiej popartej rekomendacją co najmniej jednego członka Stowarzyszenia.
4. Utrata członkostwa następuje uchwałą, na wniosek zainteresowanego, lub w przypadku śmierci członka stowarzyszenia.
5. Od uchwały powodującej utratę członkostwa nie przysługuje odwołanie.
6. Potwierdzeniem nadania lub utraty członkostwa jest pisemna decyzja wydana
    przez Przedstawiciela Stowarzyszenia;
7. Członkowie stowarzyszenia kolekcjonujący broń w rozumieniu art. 4. i art. 5.
    ustawy z dnia 21 maja 1999r. o Broni i Amunicji (Dz.U. z 1999 Nr 53, poz. 549 z późn. zm.) czynią to zgodnie z jej przepisami oraz w zgodzie z obowiązującym prawem;
8. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać czynny udział we wszelkich
    przejawach działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) brać udział w zebraniach i głosowaniach,
b) przedstawiać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia,
c) korzystać z pomocy Stowarzyszenia w sprawach związanych z posiadaniem i użytkowaniem broni w rozumieniu ustawy o Broni i Amunicji,
d) brać udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie.

§8
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność wyłącznie na pracy społecznej członków.
2. Stowarzyszenie nie gromadzi żadnych kolekcji. Kolekcje członków Stowarzyszenia nie stanowią własności Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie nie pobiera składek członkowskich, nie posiada majątku, nie gromadzi funduszy własnych, ani nie dokonuje obrotu pieniężnego.
4. W przypadku wystąpienia konieczności pozyskania środków na sfinansowanie konkretnej inicjatywy, uchwałą można powołać komisję celową, która przeprowadzi zbiórkę wśród członków. Tak pozyskane środki nie stanowią majątku Stowarzyszenia i rozliczane są bezpośrednio przez zainteresowanych.

§9
Podejmowanie decyzji dotyczących Stowarzyszenia
1. Wszelkie decyzje dotyczące Stowarzyszenia zapadają uchwałą.
2. Zmiany regulaminu Stowarzyszenia zapadają uchwałą.
3. Głosowanie jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa plus jeden członków Stowarzyszenia.
4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
5. Głosowanie może być przeprowadzone na zebraniu Stowarzyszenia lub w formie elektronicznej: za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie – głosowo lub sms;
6. Każdy członek Stowarzyszenia ma jeden głos.

§ 10
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje uchwałą.